תקנון אתר משתלת זר אביב

מבוא

אתר zeraviv.com  (“האתר”) הינו אתר אינטרנט של חברת “משתלת זר אביב” המשמש כאתר מכירות לרכישות און ליין שבמסגרתו תוכלו לבצע הזמנות של תמרים, צמחי נוי ומוצרי גינון (“המוצר”) מאת משתלת זר אביבהינה חברה בע”מ, מספר ח.פ.  (“54694450. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. השימוש ו/או הרכישה באתר מותרים רק למשתמשים בגירים אשר גילם 18 שנים ומעלה.

השימוש באתר והרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין משתלת זר אביב. אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש בטרם השימוש באתר ו/או ביצוע רכישה.

משתלת זר אביב שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת ע”פ שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי המשתלה, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים כאשר אתם מבצעים שימוש ו/או קניות באתר לקרוא את התקנון. 

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם השלם בין המשתמש/רוכש לבין המשתלה. בכל מקרה שבו תוכן האתר סותר ו/או אינו תואם את האמור בתקנון זה, הוראות תקנון זה גוברות ויחולו. 

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש את המוצר כל עוד הוא מוצג באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
משתלת זר אביב זכאית שלא לספק ללקוח את המוצר עקב גמר המלאי הזמין המוקצה לאתר. ככל שמלאי המוצר אזל חרף הצגתו באתר, משתלת זר אביב תפעל למתן הודעה ללקוח על כך ב- SMS  או דוא”ל שמסר הלקוח בעת ההזמנה. משתלת זר אביב רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי יחד עם ההודעה. הלקוח יהא רשאי לבחור בין הספקת המוצר החלופי במחירו הנקוב בהודעה לבין ביטול ההזמנה ואי חיוב/ ביטול החיוב הכספי בגין המוצר שהזמנתו בוטלה.
דין הודעת הלקוח באמצעי הקשר שמסר בעת ההזמנה, כדין הזמנה. ברירת מחדל: ככל שהלקוח לא מסר הודעה תוך 24 שעות מעת שהודעה כאמור נשלחה אליו, הדבר ייחשב כביטול ההזמנה של המוצר שאינו זמין כאמור. ככל שהזמנה כללה מספר רכיבים, הרי שביטול הזמנת רכיב/בחירה במוצר חלופי בנסיבות של גמר מלאי כאמור לא תבטל את יתר ההזמנה של המוצרים הנוספים ולא תפחית מהחיוב בגין המשלוח. מוסכם כי במצב כאמור של גמר מלאי תהא רשאית משתלת זר אביב  לדחות את מועד ההספקה של כלל ההזמנה בשני ימי עסקים נוספים.
הרכישה באתר הינה באמצעות אמצעי התשלום הכוללים העברה בנקאית ואפליקציות תשלום או במזומן בעת הרכישה בלבד. מחיר המוצר באתר אינו כולל את המע”מ אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של  משתלת זר אביב וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד משתלת זר אביב בשל כך.
משתלת זר אביב שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולהפסיק את שיווק ומכירת מי מן המוצרים בכל עת, להוסיף מוצרים נוספים וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בכל הודעה מוקדמת.
ביצוע הזמנות:
מחלקת הזמנות פועלת בימים א’-ה’ בלבד למעט חגים, ערבי חג ומועדי ישראל, בין השעות בימים א-ה’ בין השעות : 08:30 – 14:00
משתלת זר אביב לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים הנובעים ממידע חסר בפרטי יצירת קשר כגון: טלפון, כתובת המזמין . עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות משתלת זר אביב לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

מדיניות החזרות וביטולים

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת המוצרים של אתר זה הינה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 או כל כל דין אחר.
ביטול מחמת עקב פגם באיכות המוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בעת ביצוע ההזמנה או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה שבין הצדדים או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי:משתלת זר אביב
הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו להלן תוך 14 יום ממועד מסירת המוצר. משתלת זר אביב תבדוק את התלונה ובמידה והתלונה תימצא מוצדקת, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים (ככל שסופקו עוד מוצרים באותה הזמנה, ההחזר יוגבל רק למחיר המוצר שבוטל). רשאית משתלת זר אביב  לדרוש מהלקוח להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות משלוח תמונה של המוצר נשוא התלונה.
בגין ביטול מוצדק כאמור, לא יגבו דמי ביטול.
במקרה של ביטול מוצדק כאמור:
תחזיר משתלת זר אביב בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה שכבר שולם על ידי הצרכן או תבטל את חיובו של הצרכן בשל המוצר ותמסור לו בדואר אלקטרוני עותק מהודעת ביטול החיוב;
ביצוע החזר כאמור מותנה בכך, בהעדר הודעה אחרת בכתב מאת  משתלת זר אביב שאם  קיבל הלקוח את המוצר, יעמידו לרשות משתלת זר אביב במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע ל משתלת זר אביב , וכל זאת בתוך 3 ימים ממועד מתן הודעת הביטול מאת הלקוח. ככל שמדובר במוצר שסופק לביתו של הלקוח, מחויב הלקוח לתאם האיסוף עם השליח מטעם משתלת זר אביב בהתאמה לכללי תיאום המשלוח הנקובים בהסכם זה.
מוצר יוחזר כאשר הוא באריזתו המקורית שאינה פתוחה, למעט ככל שהתלונה מתייחסת לפגם במוצר שאינו ניתן להבחנה בטרם פתיחתו, ובצירוף החשבונית המקורית/ העתק שלה.

על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו, משתלת זר אביב שומרת על זכותה לבחון את המוצרים שהוחזרו, לרבות באמצעות דגימתם, שקילתם, ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.
ביטול מסיבה אחרת:
הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו להלן: 

טלפון: 052-5477712  דוא”ל –[email protected]
בימים א-ה’ בין השעות : 08:30 – 16:00
תוך 14 יום ממועד מסירת המוצר. משתלת זר אביב תבדוק את הפניה ובמידה ומאושרת, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים (ככל שסופקו עוד מוצרים באותה הזמנה, ההחזר יוגבל רק למחיר המוצר שבוטל), בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על0% ממחיר המוצר (במקרה שמדובר בביטול כלל ההזמנה, שיעור זה יכלול גם את דמי המשלוח, במידה והחל כבר ביצוע המשלוח) או 0 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
ביצוע זיכוי וביטול כאמור מותנה בהחזרת המוצר בתוך 3 ימים ממועד הביטול, כאשר הוא במצב תקין ובאריזתו המקורית שאינה פתוחה, ובצירוף החשבונית המקורית/העתק שלה.
זכות הביטול כאמור אינה חלה לגבי טובין פסידים שאינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול  על פי הדין.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. זר אביב לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
סייגים המנויים בתקנון זה לעניין העדר זכות להחזרות וביטולים אינם חלים במקרים שנקבעו לפי חוק.
משתלת זר אביב רשאית במקרים אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, הם יוצאי דופן או כרוכים בשימוש לרעה באתר, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר. במקרה של ביטול הזמנה ע”י משתלת זר אביב  לא יבוצע חיוב, ובמידה וכבר בוצע חיוב, יבוצע זיכוי וכספו של הלקוח יוחזר.

מדיניות משלוחים

משתלת זר אביב  תדאג לאספקת המוצר ללקוח בהתאם לבחירתו לנקודת המשלוח או לשירות שליחים לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 7 ימי עסקים.
משתלת זר אביב לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות עיכובים ושיבושים אצל ספקי שירותי המשלוחים ו/או השליחים, מלחמה או מבצע צבאי, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות ועיצומים וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות ו/או שירותי משלוח/שליחים לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את הלקוח מחובתו לשלם עבור ההזמנה.
משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי.משתלת זר אביב מחיר המוצר  כולל את עלות המשלוח וההזמנה מותנית במינימום קנייה בהתאם למצוין באתר, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר לעניין מוצר מסוים או מבצע מסוים.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר או המשלוח , ניתן לפנות אל נציגי השירות של משתלת זר אביב בטלפון  052-5477712או בדוא”ל: [email protected]

בימים א-ה’ בין השעות : 08:30 – 16:00

אחריות ושירות

משתלת זר אביב ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה ו/או מנהליה) אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש/לקוח באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה ו/או רכישה המתבצעת באתר משתלת זר אביב
האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק. 

המשתמש/לקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר משתלת זר אביב ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש/לקוח בהקלדת הנתונים, לרבות , טעות בהקלדת כתובתו , טעות בהקלדת פרטי כרטיס אשראי , טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב. 

אתר zeraviv.com עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המשתמש/לקוח פוטר את אתר zeraviv.com מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם למשתמש/לקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר, משיבושים בפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

אתר zeraviv.com לא יהא אחראי , בכל הקשור לאתר , לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש/לקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם. 

אבטחת מידע ופרטיות

אתר zeraviv.com מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה. מנגנונים אלה מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, אך אינם מקנים בטחון מוחלט. לפיכך, zeraviv.com אינה יכולה להתחייב ואינה מתחייבת שהשירותים של האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם והשימוש של המשתמש באתר נעשה בכפוף ובהסכמה לסייג זה.

zeraviv.com לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה ו/או גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת.zeraviv.com

הנכם מתחייבים שלא לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות – כל נסיונות חדירה , סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב, כמו כן , נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט “בוט” או כל אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. 

מובהר בזאת, כי אתר zeraviv.com יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה. 

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

משתלת זר אביב מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת משתלת זר אביב מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות משתלת זר אביב לגבי איסוף מידע מהאתר והשימוש בו.

כללי
כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי משתלת זר אביב ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא”ל; וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישה בלבד אשר אינם נשמרים על ידי.משתלת זר אביב

מאגר המידע והשימוש בו
הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע המשמש את ומשתלת זר אביב כן במערכת דיוור ישיר אצל צד ג’. משתלת זר אביב מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;
לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר
פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של משתלת זר אביב והמשתמש מאשר ידיעתו והסכמתו כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע המשמש את  משתלת זר אביב לצרכים הבאים:

שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;. 

צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;

מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, משתלת זר אביב תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של משתלת זר אביב אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי משתלת זר אביב באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר הוא מסכים לקבל הודעות מ משתלת זר אביב לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.

בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של  משתלת זר אביב רשאי המשתמש, בכל עת, להודיע ל משתלת זר אביבעל סירובו לקבל דיוור ישיר, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (להלן: “הודעת סירוב”); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען; הודעה כאמור ניתן לשלוח אל מוקד שירות הלקוחות של משתלת זר אביב שפרטי הקשר עימו רשומים לעיל.

מסירת מידע לצד שלישי
משתלת זר אביב לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, מענה לבקשות המשתמשים, ניהול ובקרת האתר, לאפשר פעולות שיווקיות שונות, להעניק תמיכה ושירות לקוחות וכיו”ב, משתלת זר אביב עשויה ו/או רשאית לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. משתלת זר אביב תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן משתלת זר אביב התקשרה עימם, ומשתלת זר אביב דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם למשתלת זר אביב ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן), ספקי שירותי דיוור ישיר וכיו”ב;

בנוסף, מצבים בגינם עשויה משתלת זר אביבלחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
כאשר המשתמש אישר למשתלת זר אביב להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;

על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;

במקרה בו  משתלת זר אביב תחליט לגבות חוב שלא שולם באמצעות צד שלישי כגון משרדי עורכי דין;

אם המשתמש הפר את תנאי המסמכים המחייבים בינו לבין  משתלת זר אביב  או חלק מהם, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר לאתר, פעולות הנחזות על ידי משתלת זר אביב כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

בתגובה לצו או החלטת בית משפט, זימון או דרישת חקירה אחרת, או דרישה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;

על מנת לקבוע, לשמור, או לממש את הזכויות המשפטיות של;משתלת זר אביב

על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות ו/או הליכים אחרים כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, משתלת זר אביב עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;

כאשר משתלת זר אביב סבורה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;

על מנת להגן על הזכויות, הגוף, הרכוש או הבטיחות של משתלת זר אביב  עובדיה, משתמשי האתר (לרבות שלך) או אחרים;

שימוש האתר ב- cookies

באתר (לרבות בדיוור ישיר מהאתר) נעשה שימוש ו/או עשוי להיעשות שימוש בעוגיות (Cookies)  כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לפרסום ודיוור ישיר, לצרכי אבטחת מידע, לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניהול ובקרת האתר.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט (מחרוזת אותיות או מספרים), שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממערכות המחשוב של אתרzeraviv.com . חלק מהעוגיות פוקעות כאשר תסגור את הדפדפן וחלקן נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת משך הזמן ששהיית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, הדפים שבהם ביקרת, מדורים, מידע שביקשת לראות כשנכנסת לאתר ועוד.

משתלת זר אביבאינה אוספת מידע בעצמה (ו/או באמצעות מי מטעמה) באמצעות עוגיות (Cookies) אלא באמצעות ספקי פלטפורמות פרסום דיגיטליות (כדוגמת גוגל Google ו- Facebook). משתלת זר אביב ו/או מי מטעמה (כגון שירות דיוור ישיר הפועל עבור האתר) עשויים ורשאים לעשות שימוש במידע שנאסף לצרכים כאמור לעיל (וראה להלן לעניין Google Analytics). מובהר כי השימוש שספקים כאמור עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של משתלת זר אביב

אם אינך מעוניין לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. מומלץ להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. כמו כן, ביכולתך למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל עת. מובהר שנטרול העוגיות ו/או מחיקה שלהן עשוי לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים.

משתלת זר אביב עשויה לעשות שימוש לצרכים דלעיל בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אנאליטיקס Analytics), אלומות אינטרנט (web beacons), על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, משתלת זר אביב עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. 

Google Analytics

האתר עושה שימוש ב- Google Analytics שהינו אמצעי לניטור הפעולות באתר על בסיס מידע אנונימי בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר. אמצעי זה אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. 

(הסבר מפורט לעניין אמצעי זה ניתן למצוא ב- https://support.google.com/analytics/#topic=3544906)

משתלת זר אביב אינה עושה שימוש במידע האמור באופן שיש בו לזהות את המשתמשים באתר.  בנוסף, היכולת של האמצעי עצמו לעשות שימוש במידע ביחס לשימוש שלך באתר מוגבל על ידי תנאי השירות של האמצעי שניתן למצוא ב http://www.google.com/analytics/terms/us.html,   ועל ידי מדיניות הגנת הפרטיות של גוגל שניתן למצוא בhttp://www.google.com/policies/privacy/. . . ניתן למנוע שימוש במידע שלך על ידי האמצעי באמצעות הורדת והתקנת the Google Analytics Opt-out Browser Add-on,  שנמצא ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע
המשתמש רשאי לבחור שלא לספק למידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי משתלת זר אביב לרבות ביצוע הזמנות באתר.

כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתקנון האתר, תוכל משתלת זר אביבבכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא”ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות.  משתלת זר אביב עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא”ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם מסרה משתלת זר אביב את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
משתלת זר אביב  רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. מומלץ להתעדכן במדיניות זו מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר  משתלת זר אביב. תוקף השינויים הוא מיידי אלא אם נקבע אחרת בדין או במדיניות הפרטיות של משתלת זר אביב או בהודעה באתר zeraviv.com כאמור.

קניין רוחני

הקניין הרוחני באתר משתלת זר אביב , בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או עיצוב האריזות ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיו”ב שייכים בלעדית למשתלת זר אביב

זכויות הקניין הרוחני של משתלת זר אביב כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, תוכנו, תקנון זה, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר. 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של משתלת זר אביב אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם .משתלת זר אביב