מדיניות החזרות וביטולים

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת המוצרים של אתר זה הינה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 או כל כל דין אחר.
ביטול מחמת עקב פגם באיכות המוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בעת ביצוע ההזמנה או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה שבין הצדדים או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי:משתלת זר אביב
הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו להלן תוך 14 יום ממועד מסירת המוצר. משתלת זר אביב תבדוק את התלונה ובמידה והתלונה תימצא מוצדקת, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים (ככל שסופקו עוד מוצרים באותה הזמנה, ההחזר יוגבל רק למחיר המוצר שבוטל). רשאית משתלת זר אביב  לדרוש מהלקוח להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות משלוח תמונה של המוצר נשוא התלונה.
בגין ביטול מוצדק כאמור, לא יגבו דמי ביטול.
במקרה של ביטול מוצדק כאמור:
תחזיר משתלת זר אביב בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה שכבר שולם על ידי הצרכן או תבטל את חיובו של הצרכן בשל המוצר ותמסור לו בדואר אלקטרוני עותק מהודעת ביטול החיוב;
ביצוע החזר כאמור מותנה בכך, בהעדר הודעה אחרת בכתב מאת  משתלת זר אביב שאם  קיבל הלקוח את המוצר, יעמידו לרשות משתלת זר אביב במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע ל משתלת זר אביב , וכל זאת בתוך 3 ימים ממועד מתן הודעת הביטול מאת הלקוח. ככל שמדובר במוצר שסופק לביתו של הלקוח, מחויב הלקוח לתאם האיסוף עם השליח מטעם משתלת זר אביב בהתאמה לכללי תיאום המשלוח הנקובים בהסכם זה.
מוצר יוחזר כאשר הוא באריזתו המקורית שאינה פתוחה, למעט ככל שהתלונה מתייחסת לפגם במוצר שאינו ניתן להבחנה בטרם פתיחתו, ובצירוף החשבונית המקורית/ העתק שלה.

על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו, משתלת זר אביב שומרת על זכותה לבחון את המוצרים שהוחזרו, לרבות באמצעות דגימתם, שקילתם, ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.
ביטול מסיבה אחרת:
הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו להלן: 

טלפון: 052-5477712  דוא”ל –[email protected]
בימים א-ה’ בין השעות : 08:30 – 16:00
תוך 14 יום ממועד מסירת המוצר. משתלת זר אביב תבדוק את הפניה ובמידה ומאושרת, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים (ככל שסופקו עוד מוצרים באותה הזמנה, ההחזר יוגבל רק למחיר המוצר שבוטל), בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על0% ממחיר המוצר (במקרה שמדובר בביטול כלל ההזמנה, שיעור זה יכלול גם את דמי המשלוח, במידה והחל כבר ביצוע המשלוח) או 0 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
ביצוע זיכוי וביטול כאמור מותנה בהחזרת המוצר בתוך 3 ימים ממועד הביטול, כאשר הוא במצב תקין ובאריזתו המקורית שאינה פתוחה, ובצירוף החשבונית המקורית/העתק שלה.
זכות הביטול כאמור אינה חלה לגבי טובין פסידים שאינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול  על פי הדין.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
סייגים המנויים בתקנון זה לעניין העדר זכות להחזרות וביטולים אינם חלים במקרים שנקבעו לפי חוק.
משתלת זר אביב רשאית במקרים אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, הם יוצאי דופן או כרוכים בשימוש לרעה באתר, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר. במקרה של ביטול הזמנה ע”י משתלת זר אביב  לא יבוצע חיוב, ובמידה וכבר בוצע חיוב, יבוצע זיכוי וכספו של הלקוח יוחזר.